Wettelijke informatie 


Wettelijke informatie website Steelcase Benelux 


1. Algemene informatie

Verantwoordelijke uitgever: Lawrence Rivers
Medeverantwoordelijke uitgever: Brad Doan
Sitemanager: Veerle De Clerck

Deze website wordt gepubliceerd door:
- Steelcase België, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Brussel (België) onder nummer 0407229160, gevestigd in Steelcase Belgium & Luxembourg - p/a Regus - Pegasuslaan 5 - 1831 Diegem, België
- Steelcase BV., inschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam (Nederland) onder nummer 30104072, gevestigd in Herikerbergweg 3, 1101CN Amsterdam Zuidoost, Nederland. 
Hosting: Steelcase Inc., gevestigd op 901 44th Street, SE Grand Rapids, MI 49508, Verenigde Staten
 
Door gebruik te maken van de website www.steelcase.com / www.steelcase.nl / www.steelcase.be / www.steelcase.lu stemt de gebruiker uitdrukkelijk in met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.


2. Intellectueel eigendom

Het geheel van de teksten, tekeningen, afbeeldingen, beeldmerken, merken en andere elementen op deze website, hierna "de Inhoud" genoemd, zijn beschermd door het auteursrecht en door de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van handelsmerken, tekeningen en modellen op basis van de toepassing zijnde nationale wetgeving.
De Inhoud is eigendom van verschillende bedrijven binnen de groep Steelcase Inc., hierna "Steelcase" genoemd, of van hun dealers, hierna genoemd "de Dealer(s)".

Het is de Gebruiker toegestaan om de Inhoud te raadplegen om zich te informeren omtrent de producten, de groep Steelcase Inc. en om informatie bij Steelcase op te vragen.
Het geheel of een deel van de elementen van de Inhoud mag door een Gebruiker uitsluitend worden verveelvoudigd, gedownload of afgedrukt voor persoonlijke informatieve, educatieve, niet-winstgevende en niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat bij de verveelvoudiging van het geheel of een deel van de elementen de Inhoud niet gewijzigd wordt en de auteursrechten van Steelcase vermeld blijven.
Niets op deze Website kan worden geïnterpreteerd als een toekenning aan de Gebruiker van enige licentie of enig ander recht op de Inhoud.


3. Verantwoordelijkheid

De specificaties van de producten kunnen per land verschillend zijn, afhankelijk van de plaatselijke wetgeving. Veel landen verbieden de invoer van producten die niet aan hun specificaties voldoen. Daarom zijn bepaalde producten niet verkrijgbaar in bepaalde landen.

De Gebruiker kan bij de plaatselijke Dealer navragen of de gekozen producten die op de website vermeld zijn beschikbaar zijn in het afleveringsland.

De onderhavige Website en de Inhoud ervan worden ter beschikking van de Gebruiker gesteld zonder enige expliciete of impliciete garantie betreffende de Website, de werking ervan en de Inhoud. De informatie op de Website is niet bindend. Steelcase behoudt zich het recht voor om de Inhoud op elk moment zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Het is aan de Gebruiker om hieromtrent informatie in te winnen bij Steelcase of om de website regelmatig te raadplegen.

Steelcase probeert om de onderhavige Website actueel te houden, maar garandeert niet dat de informatie op de Website nauwkeurig, volledig of bijgewerkt is.

Door deze Website te bezoeken vrijwaart de Gebruiker Steelcase van aansprakelijkheid voor enige schade of enig nadeel, direct noch indirect noch als gevolg, dat zich kan voordoen door de toegang tot en het gebruik van de Inhoud van deze Website.


4. Koppelingen met andere websites

Steelcase is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de hypertekst-koppelingen naar andere websites vanaf deze Website.

Steelcase is niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar of niet actueel zijn van de inhoud of voor de inhoud zelf van de informatie op de websites van Dealers, die mogelijk een koppeling hebben met de onderhavige Website.
De Dealers zijn juridisch van Steelcase onafhankelijke bedrijven en mogen in geen enkel geval beschouwd worden als agenten van Steelcase.

Bovendien kunnen op die websites producten die niet van Steelcase zijn of koppelingen naar websites van derden voorkomen. Ook in deze gevallen is Steelcase niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie op deze websites.

Steelcase is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze hypertekst-koppelingen op de Website naar andere websites en in het algemeen naar enige andere op internet bestaande bron.
Overigens geeft Steelcase onder de volgende voorwaarden toestemming voor het plaatsen van een hypertekst-koppeling naar de Website en de Inhoud:
- bronvermelding bij een rechtstreekse hypertekst-koppeling naar de beoogde inhoud,
- de informatie mag uitsluitend voor persoonlijke, gezamenlijke of beroepsmatige doeleinden gebruikt worden,
- gebruik voor commerciële of publicitaire doeleinden is uitgesloten.
 
Hierbij wordt opgemerkt dat deze toestemming niet van toepassing is voor websites die informatie van polemische, pornografische of xenofobische aard bevatten noch voor websites die door de meerderheid als schokkend ervaren worden.


5. Persoonlijke gegevens

De Website kan door de Gebruiker geraadpleegd worden zonder dat zijn identiteit of enige informatie hieromtrent bekendgemaakt behoeft te worden.

Als in enig geval informatie verzameld wordt, dan is deze nodig voor het beantwoorden van informatieverzoeken of het vastleggen van afspraken die door de Gebruiker gemaakt worden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor Steelcase of zijn Dealers voor doeleinden betreffende onderzoek, analyse, bedrijfscommunicatie of commerciële voorstellen, behalve indien de Gebruiker dit afwijst.

Deze informatie is vertrouwelijk en wordt door Steelcase of zijn Dealers opgeslagen.
In het geval dat Steelcase persoonlijke gegevens verzamelt, dan zullen deze op geautomatiseerde wijze verwerkt worden volgens de gewijzigde wet N°78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatiesystemen, bestanden en vrijheden.

Ze zullen overgebracht worden naar een land buiten de Europese Unie voor informatiedoeleinden van Steelcase.
Onder toepassing van de gewijzigde wet N°78-17 van 6 januari 1978 heeft de Gebruiker het recht van inzage, wijziging, correctie en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens, evenals het recht om overdracht van persoonlijke informatie te weigeren. Om dit recht uit te oefenen, dient de aanvraag per email verzonden te worden: info_be@steelcase.com


6. Passieve informatievergaring

Deze Website kan verschillende technologieën gebruiken om zonder tussenkomst van Steelcase, terwijl de gebruiker de Website bezoekt, informatie over de Gebruiker te vergaren. (Anders gezegd, de Gebruiker levert deze informatie niet actief aan.) De Website kan door middel van deze technologieën een geheel van anonieme informatie verzamelen, zoals het IP-adres (Internet Protocol adres, uniek adres dat automatisch aan een computer toegewezen wordt zodra een verbinding met internet tot stand komt), het type webbrowser en het gebruikte besturingssysteem, de datum en het tijdstip waarop de Gebruiker de Website bezoekt, de pagina's die de Gebruiker op de Website raadpleegt en het adres van de pagina die de Gebruiker bezocht voordat hij de Website bezoekt. In het algemeen gebruikt Steelcase verzamelde gegevens voor uiteenlopende doeleinden, zoals voor het beheer van de Website, het personaliseren ervan op basis van de voorkeuren van de Gebruiker en het samenstellen van cumulatieve statistieken voor marketing- en marktonderzoeksdoeleinden.

Twee typen technologieën van passieve informatieverzameling worden afzonderlijk genoemd:
 
Cookies
"Cookies" zijn kleine tekstbestanden waarin informatie opgeslagen wordt betreffende de interactie van de Gebruiker met een bepaalde website, zowel tijdelijke ("tijdelijke" of "sessie-" cookies worden verwijderd als de Gebruiker het venster van zijn webbrowser sluit) als permanente, die opgeslagen worden op de harde schijf van de computer ("permanente" of "persistente" cookies). Door middel van cookies kan het gebruik van een website vergemakkelijkt worden, omdat de server op die manier snel toegang heeft tot bepaalde informatie:
- Sessiecookies zorgen dat de webbrowser van de Gebruiker een website beter kan weergeven. Deze cookies kunnen aangemaakt worden als de Gebruiker twee gekoppelde websites na elkaar bezoekt (bijv. de websites van twee gelieerde bedrijven) en bevatten bijzonder nuttige informatie.
- Permanente cookiesmaken het mogelijk om een website te personaliseren voor de Gebruiker, door bijvoorbeeld wachtwoorden, voorkeuren, registratie- en accountgegevens op te slaan, zodat de Gebruiker deze niet bij elk bezoek opnieuw behoeft in te voeren.

De Website gebruikt zowel sessie- of tijdelijke cookies als persistente/permanente cookies om informatie op te slaan waarmee Steelcase de gebruikers beter aangepaste diensten kan verlenen en de gebruikers gemakkelijker kunnen navigeren door de gehele Website. Om de Website nog beter af te stemmen, combineert Steelcase de met behulp van cookies verzamelde informatie met identificeerbare persoonlijke gegevens. Opmerking: als de Gebruiker zijn browser zodanig configureert dat cookies geweigerd worden, loopt de Gebruiker de kans dat bepaalde functies of belangrijke delen van de Website niet toegankelijk zijn en dat bepaalde, zeer praktische aspecten niet benut kunnen worden.
 
Web beacons
"Web beacons" (ook wel monopixel-GIF's, onzichtbare GIF's of 1x1 GIF's genoemd) zijn kleine bestanden, kleiner dan cookies. Ze geven de webserver anonieme informatie, zoals het IP-adres het het type webbrowser van de computer van de Gebruiker. De Website maakt geen gebruik van web beacons.

Andere typen gebruik en openbaarmaking van gegevens
Steelcase gebruikt de via de Website over de Gebruiker verzamelde informatie voor diverse doeleinden. Behalve in de hierboven uitgesloten gevallen kan Steelcase de persoonlijke, identificeerbare en anonieme gegevens die de Gebruiker via de Website vrijgeeft op de volgende manieren gebruiken:
- Om informatie aan te leveren betreffende nieuwe producten en diensten of andere informatie die voor de Gebruiker van belang kan zijn. Als de Gebruiker deze berichten of informatie niet ontvangen wil, dan dient de Gebruiker contact op te nemen via het emailadres info_be@steelcase.com of met Steelcase België - p/a Regus, Pegasuslaan 5, 1831 Diegem, België, waarbij aangegeven moet worden op welke berichten en informatie de Gebruiker geen prijs stelt,
- Om marketing- en interne marktonderzoeken uit te voeren,
- Om de inhoud van de Website te verbeteren

Van tijd tot tijd kunnen dienstverleners aan Steelcase toegang hebben tot de informatie die de Gebruiker via deze Website vrijgeeft, om operationele en andere hulpdiensten voor de Website te verlenen (bijvoorbeeld webhosting of databasehosting). Steelcase heeft met deze dienstverleners overeenkomsten gesloten om de Gebruiker te beschermen tegen elk(e) niet-geautoriseerde gebruik of openbaarmaking van de gegevens van de Gebruiker.


7. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

Enig geschil dat voortgekomen is of zal voortkomen met betrekking tot de onderhavige wettelijke informatie, zal uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in Straatsburg (Frankrijk) en zal worden behandeld onder Frans recht, onafhankelijk van de regels omtrent een wetsconflict.

In het geval dat één of meerdere bepalingen van deze informatie om enige reden als onwettig, nietig of niet toepasselijk blijken te worden beoordeeld, dan zal (zullen) deze bepaling(en) worden beschouwd als niet deel uitmakend van deze wettelijke informatie en worden noch de geldigheid noch de toepasselijkheid van de overige bepalingen daardoor aangetast.